Описание

Файл с входни данни

Справка Отчети по сметки

Програмата ПИБ-помощник работи с входен файл, генериран във Витртуален банков клон, справка „Отчети по сметки“ и записан във формат XML.

Той се получава по следния начин:

Генерирайте справка „Отчети по сметки“ за желана сметка и желан период и когато резултатът на екрана удовлетворява желанието ви, запишете я на компютъра си като файла във формат XML.

Зареждане на файл с входни данни

Стартирайте програмата  ПИБ-помощник (zFIBservice.exe). Изберете от менюто [Сметки]. Тази версия работи само с една сметка. Задайте за удобство и яснота, име на сметката (свободен текст) и валутата (избор от списък), в която се води и изберете [Зареди транзакции].

Работа с основна таблица

Коментари са забранени.